Prostoria

Opći uvjeti poslovanja - inozemna primjena

1. Opće informacije

1.1 Ugovor o kupoprodaji

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na ugovor o kupoprodaji proizvoda sklopljen između trgovačkog društva Prostoria d.o.o., sa sjedištem u Sv. Križu Začretju, Pustodol Začretski 19/G, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS): 080609761, OIB: 64861685667, kao prodavatelja (u daljnjem tekstu: Prostoria), i kupca proizvoda Prostorie s registriranim sjedištem izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Kupac) (u daljnjem tekstu zajednički: Ugovorne strane).

Ovi Opći uvjeti vrijede i primjenjuju se na ugovor o kupoprodaji između Prostorie i Kupca, osim ako nije drugačije ugovoreno. Svi odstupajući uvjeti ili opći uvjeti Kupca primjenjivat će se samo ako ih Prostoria prihvati. Prostoria zadržava pravo svakodobno izmijeniti ove Opće uvjete te bez odgađanja javno učiniti dostupnima i/ili dostaviti Kupcu verziju Općih uvjeta koja se u danom trenutku primjenjuje.

Ukoliko neka odredba ovih Općih uvjeta jest ili postane pravno nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Nevaljana odredba bit će zamijenjena novom, valjanom odredbom, radi postizanja rezultata koji je pravno najbliži rezultatu koji su strane namjeravale postići odredbom koja je utvrđena nevaljanom.

Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako nije drukčije ugovoreno.

Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju bilo kakve dvojbe, mjerodavna je hrvatska verzija.

1.2 Primjenjivo pravo i nadležnost suda

Na ugovor o kupoprodaji koji među sobom sklapaju Ugovorne strane, kao i na ove Opće uvjete, primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Ako dođe do kakvog spora među Ugovornim stranama, Ugovorne strane obvezuju se spor riješiti mirnim putem, a ako ne uspiju, suglasno prihvaćaju nadležnost suda u Zagrebu.

2. Cijene i plaćanje

2.1 Cijene

Cijene svakog pojedinačnog proizvoda Prostorie određene su u posebnom Cjeniku Prostorie te Prostoria zadržava pravo mijenjati ih po potrebi. Cijene koje se primjenjuju na konkretni proizvod su cijene koje su vrijedile u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda Prostorie te u cijenu proizvoda nije uključen PDV.

PDV i druge poreze, troškove carine te općenito sve troškove koji nastanu u vezi s kupljenim proizvodom snosi Kupac.

2.2 Uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši na način i prema uvjetima utvrđenima u pojedinom računu (ponudi) potvrdi narudžbe. Svaki proizvod koji Kupac u cijelosti ne podmiri društvu Prostoria ostaje vlasništvo Prostorie.

Kupac koji nema odobren kreditni limit kod Prostorie dužan je platiti predujam u iznosu od 50% od vrijednosti proizvoda Prostorie koji kupuje i to po zaprimljenoj ponudi, a nakon uplate Kupcu će biti dostavljena potvrda narudžbe od strane Prostorie. Rok isporuke počinje teći od datuma primitka predujma na račun Prostorie. Ostatak vrijednosti proizvoda Kupac je dužan uplatiti na račun Prostorie najkasnije 5 (pet) dana prije roka isporuke utvrđenog u potvrdi narudžbe.

Prostoria može s Kupcem, na početku suradnje, ugovoriti odgodu plaćanja do maksimalno 60 dana, ako se za to ispune preduvjeti.

Plaćanje se vrši na račun Prostorie. Plaćanje se vrši na račun Prostorie naveden na potvrdi narudžbe. Prilikom plaćanja Kupac je obavezan navesti broj ponude/računa po kojem vrši uplatu, u protivnom, rok za isporuku robe Kupcu počinje teći od trenutka povezivanja pojedine uplate s Kupcem koji ju se izvršio.

Prilikom izvršavanja uplata na račun Prostorie od strane Kupaca iz zemalja koje nisu članice Europske unije, isti Kupci snose troškove inozemnih banaka i to na način da odabiru način plaćanja „OUR“.

Ako Kupac ne podmiri račun u skladu s pravilima iz točke 2.2 ovih Općih uvjeta, Prostoria će mu slati podsjetnike za plaćanje dva puta mjesečno, i to na e-mail adresu Kupca.

Prostoria zadržava pravo prekida i/ili zastoja, kako isporuka naručenih proizvoda, tako i obrade novo zaprimljenih narudžba tog Kupca, sve dok isti ne ispuni sve svoje dospjele obveze prema društvu Prostoria.

3. Narudžba

Kupac je dužan društvu Prostoria narudžbu uputiti u pisanom obliku. U narudžbi Kupac mora odrediti vrstu proizvoda i to: naziv proizvoda s potpunom specifikacijom kao i količinu proizvoda koji želi kupiti. Prostoria je dužna postupati isključivo po narudžbama, i od trenutka, kada iste imaju sve navedene sastavne dijelove.

U slučaju „Customer own fabric“ (COF) ili „Customer own leather“ (COL) specifikacije, a kao preduvjet potvrde narudžbe, Kupac će dostaviti društvu Prostoria na uvid materijale u svrhu provjere mogućnosti izrade naručenih proizvoda. U slučaju potvrde COM specifikacije od strane Prostorie, predmetni materijal mora biti dostavljen u skladište Prostorie najmanje 15 dana prije roka isporuke potvrđenog na potvrdi narudžbe, u protivnom se rok isporuke produljuje razmjerno broju dana kašnjenja isporuke materijala.

Prostoria zadržava pravo odbijanja narudžbe proizvoda za koje utvrdi da su dizajnerski neprihvatljivi i/ili tehnički neizvedivi te zadržava pravo promjena naručenog proizvoda u vidu konstrukcije, varijacije u strukturi drva i neznatnih varijacija u dizajnu ili nijansi boje.

3.1 Potvrda narudžbe

Narudžba postaje obvezujuća kad ju Prostoria potvrdi u obliku pisane potvrde. Prostoria potvrdu narudžbe Kupcu šalje na e-mail koji je Kupac naznačio u narudžbi i/ili na početku suradnje. Ako Kupac ne prigovori na potvrdu narudžbe u roku od 48 sati od njezina primitka, smatrat će se da ju je prihvatio te reklamacije vezane za specifikaciju proizvoda neće biti uvažene. Narudžbe otkazane unutar 10 dana od potvrde narudžbe podliježu naplati u iznosu od 50% od vrijednosti naručenih proizvoda. Po proteku 10 dana od potvrde narudžbe, narudžba je obvezujuća te je Kupac dužan platiti puni iznos proizvoda Prostorie koji kupuje.

Za svaku naknadu izmjenu narudžbe, rok za isporuku proizvoda Prostorie počinje teći ispočetka, odnosno od trenutka kada Prostoria potvrdi izmijenjenu narudžbu.

4. Preuzimanje i isporuka proizvoda Prostorie

4.1 Preuzimanje proizvoda Prostorie

Kada dostava proizvoda Prostorie nije ugovorena i nije uključena u kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan preuzeti odabrani proizvod u skladištu Prostorie ili na drugom mjestu koje pojedinačno dogovori s Prostoriom u roku određenom u potvrdi narudžbe, uz uvjet najave preuzimanja proizvoda najmanje 2 radna dana prije. Ako Kupac ne preuzme kupljeni proizvod u roku od 2 (dva) tjedna od obavijesti Prostorie da je proizvod spreman za isporuku, proizvod će biti skladišten o trošku Kupca, i to u iznosu od 13 EUR (bez PDV-a) za skladištenje po m3 koji zauzima dotični proizvod po danu skladištenja.

Po isteku vremenskog razdoblja od 3 mjeseca od dana početka skladištenja proizvoda o trošku Kupca, Prostoria ima pravo raskida predmetnog ugovora zbog neispunjenja obveza od strane Kupca te će Prostoria nadoknaditi dio tako nastale štete iz uplaćenog iznosa od strane Kupca.

4.2 Dostava proizvoda Prostorie

Rok isporuke bit će naveden na svakoj potvrdi narudžbe. U slučaju da je dostava proizvoda Prostorie ugovorena ili uključena u kupoprodajnu cijenu, Prostoria će, na zahtjev Kupca, istom potvrditi točan dan isporuke 24 h prije isporuke, a u slučaju da Kupac zahtijeva određeni dan i vrijeme isporuke, za isto se može organizirati poseban transport uz dodatnu naknadu.

U iznimnim slučajevima kao npr. ali ne isključivo: blagdani i neradni dani ili zbog produljenog roka dostave određenih materijala i/ili sirovina, Prostoria zadržava pravo produljenja rokova isporuka, a o čemu će pravovremeno obavijestiti Kupce.

U slučaju bilo koje promjene narudžbe od strane Kupca Prostoria ima pravo na dulji rok za dostavu i/ili isporuku, a isti se može i dogovoriti u pojedinačnom slučaju, ovisno o potrebama i mogućnostima Prostorie i / ili Kupca.

Dostava se vrši po potvrdi narudžbe na jedno istovarno mjesto, osim ako Prostoria i Kupac nisu ugovorili drugačije. Izmjena istovarnog mjesta isporuke moguća je 5 radnih dana prije potvrđenog datuma isporuke, a nakon proteka roka, mogućnost promjene istovarnog mjesta je moguća tek po odobrenju Prostorie, a u kojem slučaju će ista promjena biti naplaćena od Kupca u iznosu koji je potvrđen od strane prijevoznika koji dostavlja robu prema unaprijed planiranom rasporedu. Dostava Kupcu znači da je Kupac dužan osigurati istovar i preuzimanje proizvoda.

U slučaju da se prijevoznik pojavi na istovarnom mjestu u dogovoreno vrijeme, a Kupac nije u mogućnosti istovariti proizvode, Prostoria zadržava pravo na naknadu štete te iste proizvode vratiti u skladište.

Prostoria ni u kojem slučaju, uključujući ali ne ograničavajući se na slučajeve više sile, ne odgovara Kupcu za eventualno kašnjenje s dostavom proizvoda.

Prostoria sve proizvode standardno pakira u kartonske kutije; drugačije pakiranje po želji Kupca moguće je uz suglasnost Prostorie te uz naplatu dodatnih troškova.

4.3 Primitak proizvoda Prostorie

Pri preuzimanju ili po dostavi kupljenog proizvoda, Kupac je dužan detaljno i pažljivo pregledati pakiranje proizvoda. Svaki utvrđeni nedostatak mora se evidentirati na CMR dokumentu koji Kupac potpisuje prilikom preuzimanja /po dostavi proizvoda. Naknadni prigovori Kupca na oštećenje kupljenog proizvoda u transportu, a koji nisu evidentirani na opisani način, neće se uvažiti.

Nije moguć povrat i/ili zamjena robe, osim iznimno iz razloga određenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

5. Jamstvo za kupljeni proizvod (garancija)

Prostoria jamči Kupcu ispravnost kupljenog proizvoda 2 (dvije) godine od preuzimanja proizvoda od strane Kupca / dostave proizvoda Kupcu, osim ako Prostoria i Kupac nisu drugačije ugovorili. Prostoria Kupcu daje jamstvo u obliku pisane izjave prilikom preuzimanja proizvoda/dostave proizvoda Kupcu. Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti Prostoriu o neispravnosti kupljenog proizvoda te Kupac može zahtijevati od Prostorie popravak ili zamjenu kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka.

Jamstvo je isključeno u slučaju oštećenja iz razloga neispravnog rukovanja i neodržavanja proizvoda, nestručne i nepravilne montaže te nepravilnog skladištenja. U slučaju neopravdane reklamacije temeljem razloga iz ovog stavka, Prostoria ima pravo na naknadu štete.

Jamstvo se ne odnosi na COF i/ili COL specifikacije, odnosno, jamstvo se ne odnosi na materijale koji nisu u kolekciji Prostorie i/ili koji su nabavljeni od strane Kupca.

6. Povjerljivost

Vlasništvo i pravo intelektualnog vlasništva nad dokumentima, podacima, crtežima, uzorcima, modelima, kalupima i ostalim informacijama koje Prostoria učini dostupnim Kupcu, pripadaju sve vrijeme društvu Prostoria. Kupac ih neće koristiti u bilo koje svrhe osim pravilnog izvršenja ugovora, neće ih reproducirati ni učiniti dostupnim trećim stranama te će ih držati povjerljivima. Kupac će osigurati da sve osobe koje bi mogle imati pristup povjerljivim informacijama imaju obvezu čuvanja tajnosti predmetnih podataka.

Kupcu će biti dopušteno spominjanje poslovnog odnosa u njegovom promotivnim materijalima, samo uz prethodni pisani pristanak Prostorie.

Kupac je suglasan da Prostoria obrađuje i pohranjuje podatke o Kupcima elektroničkom obradom podataka.

7. Viša sila

Prostoria ne odgovora Kupcu za bilo kakvu povredu Općih uvjeta i/ili kupoprodajnog ugovora i/ili drugog sličnog dokumenta, ako je takva povreda nastala zbog nemogućnosti uzrokovane nepredvidivim događajima (force majeure) kao npr. ali ne isključujući: eksplozije, epidemije, požari, štrajkovi, potresi, poplave i sl.

8. Korištenje mrežne stranice Prostoria

Prostoria vodi mrežnu stranicu https://www.prostoria.eu/en/ na kojoj objavljuje sve relevantne informacije o svojim proizvodima, uslugama, poslovanju i sl. Prostoria nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja korisnicima mrežne stranice Prostorie može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja iste. Također, Prostoria nije odgovorna pojedinom korisniku mrežne stranice Prostorie za bilo kakvo eventualno uvredljivo i / ili neprikladno ponašanje ili komentare ostalih korisnika mrežne stranice Prostorie.