Prostoria

Opći uvjeti poslovanja - tuzemna primjena

1. Opće informacije

1.1 Ugovor o kupoprodaji

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na ugovor o kupoprodaji proizvoda sklopljen između trgovačkog društva Prostoria d.o.o., sa sjedištem u Sv. Križu Začretju, Pustodol Začretski 19/G, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS): 080609761, OIB: 64861685667, kao prodavatelja (u daljnjem tekstu: Prostoria), i kupca proizvoda društva Prostoria sa registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Kupac) (u daljnjem tekstu zajednički: Ugovorne strane).

Ovi Opći uvjeti vrijede i primjenjuju se na ugovor o kupoprodaji između društva Prostoria i Kupca, osim ako nije drugačije ugovoreno. Svi odstupajući uvjeti ili opći uvjeti Kupca primjenjivat će se samo ako ih Prostoria prihvati. Prostoria zadržava pravo svakodobno izmijeniti ove Opće uvjete te bez odgađanja javno učiniti dostupnima i/ili dostaviti Kupcu verziju Općih uvjeta koja se u danom trenutku primjenjuje.

Ukoliko neka odredba ovih Općih uvjeta jest ili postane pravno nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Nevaljana odredba bit će zamijenjena novom, valjanom odredbom, radi postizanja rezultata koji je pravno najbliži rezultatu koji su strane namjeravale postići odredbom koja je utvrđena nevaljanom.

Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako nije drukčije ugovoreno.

Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju bilo kakve dvojbe, mjerodavna je hrvatska verzija.

1.2 Primjenjivo pravo i nadležnost suda

Na ugovor o kupoprodaji koji među sobom sklapaju Ugovorne strane, kao i na ove Opće uvjete, primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Ako dođe do kakvog spora među Ugovornim stranama, Ugovorne strane obvezuju se spor riješiti mirnim putem, a ako ne uspiju, suglasno prihvaćaju nadležnost suda u Zagrebu.

2. Cijene i plaćanje

2.1 Cijene

Cijene svakog pojedinačnog proizvoda društva Prostoria određene su u posebnom Cjeniku Prostorie te Prostoria zadržava pravo mijenjati ih po potrebi. Cijene koje se primjenjuju na konkretni proizvod su cijene koje su vrijedile u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda Prostorie. U cijenu proizvoda određenu u cjeniku za Kupce fizičke osobe uključen je PDV.

PDV i druge poreze, troškove carine te općenito sve troškove koji nastanu u vezi s kupljenim proizvodom snosi Kupac.

Dostava, istovar i montaža kupljenog proizvoda za kopneni dio Republike Hrvatske, uključivo za otok Krk i poluotok Pelješac, besplatna je u slučaju kupoprodaje proizvoda Prostorie u vrijednosti većoj od 1.000,00 € (tisuću eura) bez PDV-a, a u protivnom, isto je moguće ugovoriti uz dodatne troškove i to: iznos od 0,46 €/km (bez PDV-a), ali ne manje od 175,00 € (bez PDV-a) za dostavu na kopnenom dijelu Republike Hrvatske, otoka Krka i poluotoka Pelješca, odnosno, ne manje od 260,00 € (bez PDV-a) za dostavu na otoke Republike Hrvatske, uz izuzetak otoka Krka i poluotoka Pelješca; navedeni troškovi dostave moraju biti uplaćeni minimalno 2 dana prije dana namjeravane isporuke.

Naknada montaža proizvoda je ona montaža koja se događa na dan različit od isporuke te se posebno naplaćuje sukladno važećem Cjeniku montaže.

Neovisno o vrijednosti narudžbe, za dostavu na otoke Republike Hrvatske, a uz izuzetak na otok Krk i poluotok Pelješac, dostava, istovar i montaža podliježu dodatnim troškovima sukladno cjeniku dostave Prostorie.

2.2 Uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši na način i prema uvjetima utvrđenima u pojedinom računu (ponudi) potvrdi narudžbe. Svaki proizvod koji Kupac u cijelosti ne podmiri društvu Prostoria ostaje vlasništvo Prostorie.

Kupac je dužan platiti predujam u iznosu od 30% od vrijednosti proizvoda koji kupuje društvu Prostoria i to po zaprimljenoj ponudi, a nakon uplate Kupcu će biti dostavljena potvrda narudžbe od strane Prostorie. Rok isporuke počinje teći od datuma primitka predujma na račun Prostorie. Ostatak vrijednosti proizvoda Kupac je dužan uplatiti na račun Prostorie 5 (pet) dana prije roka isporuke utvrđenog u potvrdi narudžbe. Prostoria nije dužna započeti s isporukom robe prije nego što je kupac podmirio račun u cijelosti.

Plaćanje se vrši na račun Prostorie. Plaćanje se vrši na račun Prostorie naveden na potvrdi narudžbe. Prilikom plaćanja Kupac je obavezan navesti broj ponude/računa po kojem vrši uplatu, u protivnom, rok za isporuku robe Kupcu počinje teći od trenutka povezivanja pojedine uplate s Kupcem koji ju se izvršio.

Ako Kupac ne podmiri račun u skladu s pravilima iz točke 2.2 ovih Općih uvjeta, Prostoria će mu slati podsjetnike za plaćanje dva puta mjesečno, i to na e-mail adresu Kupca.

Prostoria zadržava pravo prekida i/ili zastoja, kako isporuka naručenih proizvoda tako i obrade novo zaprimljenih narudžbi tog Kupca, sve dok isti ne ispuni sve svoje dospjele obveze prema društvu Prostoria.

3. Narudžba

Kupac je dužan društvu Prostoria uputiti narudžbu. U narudžbi Kupac mora odrediti vrstu proizvoda i to: naziv proizvoda s potpunom specifikacijom kao i količinu proizvoda koji želi kupiti; Prostoria je dužna postupati isključivo po narudžbama, i od trenutka kada iste imaju sve navedene sastavne dijelove.

Prostoria zadržava pravo odbijanja narudžbe proizvoda za koje utvrdi da su dizajnerski neprihvatljivi i/ili tehnički neizvedivi te zadržava pravo promjena naručenog proizvoda u vidu konstrukcije, varijacije u strukturi drva i neznatnih varijacija u dizajnu ili nijansi boje.

3.1 Potvrda narudžbe

Narudžba postaje obvezujuća kad ju Prostoria potvrdi u obliku pisane potvrde. Prostoria šalje potvrdu narudžbe Kupcu na e-mail koji je Kupac naznačio u narudžbi i/ili drugim kanalom definiranim na početku suradnje. Ako Kupac ne prigovori na potvrdu narudžbe u roku od 48 sati od njezina primitka, smatrat će se da ju je prihvatio te je u obvezi uplatiti avans sukladno toč. 2.2. ovih Općih uvjeta; naknadne reklamacije vezane za specifikaciju proizvoda neće biti uvažene. Narudžbe otkazane unutar 10 dana od potvrde narudžbe podliježu naplati u iznosu od 30% od vrijednosti naručenih proizvoda. Po proteku 10 dana od potvrde narudžbe, narudžba je obvezujuća te je Kupac dužan platiti puni iznos proizvoda Prostorie koji kupuje.

Za svaku naknadnu izmjenu narudžbe, rok za isporuku proizvoda Prostorie počinje teći ispočetka.

4. Preuzimanje i isporuka proizvoda Prostorie

4.1 Preuzimanje proizvoda Prostorie

Kada dostava proizvoda Prostorie nije ugovorena i nije uključena u kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan preuzeti odabrani proizvod u skladištu Prostorie ili na drugom mjestu koje pojedinačno dogovori s Prostoriom u roku određenom u potvrdi narudžbe, uz uvjet najave preuzimanja proizvoda najmanje 2 radna dana prije. Ako Kupac ne preuzme kupljeni proizvod u roku od 2 (dva) tjedna od obavijesti Prostorie da je proizvod spreman za isporuku, proizvod će biti skladišten o trošku Kupca, i to u iznosu od 13 € (bez PDV-a) za skladištenje po m3 koji zauzima dotični proizvod po danu skladištenja.

Po isteku vremenskog razdoblja od 3 mjeseca od dana početka skladištenja proizvoda o trošku Kupca, Prostoria ima pravo raskida predmetnog ugovora zbog neispunjenja obveza od strane Kupca te će Prostoria nadoknaditi dio tako nastale štete iz uplaćenog iznosa od strane Kupca.

4.2 Dostava proizvoda Prostorie

Rok isporuke bit će naveden na svakoj potvrdi narudžbe. U slučaju da je dostava proizvoda Prostorie ugovorena ili je uključena u kupoprodajnu cijenu, Prostoria će, na zahtjev Kupca, istom potvrditi točan dan isporuke tjedan dana prije isporuke, a u slučaju da Kupac zahtijeva određeni dan i vrijeme isporuke, za isto se može organizirati poseban transport uz dodatnu naknadu.

U iznimnim slučajevima kao npr. ali neisključivo: blagdani i neradni dani ili zbog produljenog roka dostave određenih materijala i/ili sirovina, Prostoria zadržava pravo produljenja rokova isporuka, a o čemu će pravovremeno obavijestiti Kupce.

U slučaju bilo koje promjene narudžbe od strane Kupca, Prostoria ima pravo na dulji rok za dostavu i/ili isporuku, a isti se može i dogovoriti u pojedinačnom slučaju, ovisno o potrebama i mogućnostima Prostorie.

Dostava se vrši na jedno istovarno mjesto po potvrdi narudžbe, osim ako Prostoria i Kupac nisu ugovorili drugačije. Kupac je dužan osigurati prostor za dostavu kupljenog proizvoda. Ako u trenutku dostave Kupac nije osigurao prostor za dostavu pa dostavu nije moguće izvršiti, istome će se naknadna dostava dodatno naplatiti u iznosu od 175,00 € (bez PDV-a) za kopno uključujući otok Krk i poluotok Pelješac, odnosno u iznosu od 260,00 € (bez PDV-a) za otoke, uz izuzetak otoka Krka i poluotoka Pelješca. Naknadna dostava izvršit će se tek kad taj Kupac uplati navedeni iznos na račun Prostorie. Ponovni dolazak će biti usklađen s mogućim terminima dostave.

Prostoria ni u kojem slučaju, uključujući ali ne ograničavajući se na slučajeve više sile, ne odgovara Kupcu za eventualno kašnjenje s dostavom proizvoda.

Prostoria sve proizvode standardno pakira u kartonske kutije; drugačije pakiranje po želji Kupca moguće je uz suglasnost Prostorie te uz naplatu dodatnih troškova.

4.3 Primitak proizvoda Prostorie

Pri preuzimanju / po dostavi kupljenog proizvoda, Kupac je dužan detaljno i pažljivo pregledati pakiranje proizvoda kao i sam kupljeni proizvod. Svaki utvrđeni vidljivi nedostatak mora se evidentirati na otpremnici ili posebnom zapisniku Prostorie koji Kupac potpisuje prilikom preuzimanja /po dostavi kupljenog proizvoda, a u slučaju da Kupac ne navede nikakve primjedbe smatra se da je preuzeo predmet kupoprodaje u ispravnom stanju i bez ikakvih oštećenja.

5. Jamstvo za kupljeni proizvod (garancija)

Prostoria jamči Kupcu ispravnost kupljenog proizvoda 2 (dvije) godine od preuzimanja proizvoda od strane Kupca / dostave proizvoda Kupcu, osim ako Prostoria i Kupac nisu drugačije ugovorili. Prostoria Kupcu daje jamstvo u obliku pisane izjave prilikom preuzimanja proizvoda / dostave proizvoda Kupcu. Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti Prostoriu o neispravnosti kupljenog proizvoda te Kupac može zahtijevati od Prostorie popravak ili zamjenu kupljenog proizvoda tijekom jamstvenog roka.

Jamstvo je isključeno u slučaju oštećenja iz razloga neispravnog rukovanja i neodržavanja proizvoda, nestručne i nepravilne montaže te nepravilnog skladištenja. U slučaju neopravdane reklamacije temeljem razloga iz ovog stavka, Prostoria ima pravo na naknadu štete.

6. Prigovor Kupca i zamjena robe Kupca potrošača

6.1 Prigovor Kupca potrošača

Kupac može društvu Prostoria podnijeti pisane zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale u svim poslovnim Prostorijama Prostorie kao i putem email adrese Prostorie: info@prostoria.eu.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se sukladno važećim Direktivama EU o pravima potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača i važećim Zakonom o obaveznim odnosima. Proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

6.2 Zamjena robe Kupca

Kupac ima pravo na zamjenu kupljene robe za drugu robu Prostorie koja je iste ili veće vrijednosti od robe koja je predmet zamijene (uz obvezu nadoplate razlike), a u roku od 48 sati od trenutka dostave ili preuzimanja pod uvjetom da priloži račun, da je ista nekorištena, da se nalazi u originalnom neoštećenom pakiranju (ambalaži), da nije kupljena pod posebnim uvjetima npr. kao što su oštećeni proizvodi te da roba nije:

  • izrađena po specifikaciji Kupca ili jasno prilagođena Kupcu;
  • zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (npr. korišteni tekstil, jastuci, madraci i sl.).

7. Povjerljivost

Vlasništvo i pravo intelektualnog vlasništva nad dokumentima, podacima, crtežima, uzorcima, modelima, kalupima i ostalim informacijama koje Prostoria učini dostupnim Kupcu, pripadaju sve vrijeme društvu Prostoria. Kupac ih neće koristiti u bilo koje svrhe osim pravilnog izvršenja ugovora, neće ih reproducirati ni učiniti dostupnim trećima stranama te će ih držati povjerljivim. Kupac će osigurati da sve osobe koje bi mogle imati pristup povjerljivim informacijama imaju obvezu čuvanja tajnosti predmetnih podataka.

Kupcu će biti dopušteno spominjanje poslovnog odnosa u njegovom promotivnim materijalima, samo uz prethodni pisani pristanak Prostorie.

Kupac je suglasan da Prostoria obrađuje i pohranjuje podatke o Kupcima elektroničkom obradom podataka uz njihovu suglasnost.

8. Viša sila

Prostoria ne odgovora Kupcu za bilo kakvu povredu Općih uvjeta i/ili kupoprodajnog ugovora i/ili drugog sličnog dokumenta, ako je takva povreda nastala zbog nemogućnosti uzrokovane nepredvidivim događajima (force majeure) kao npr. ali ne isključujući: eksplozije, epidemije, požari, štrajkovi, potresi, poplave i sl.

9. Korištenje mrežne stranice Prostorie

Prostoria vodi mrežnu stranicu https://www.prostoria.eu/en/ na kojoj objavljuje sve relevantne informacije o svojim proizvodima, uslugama, poslovanju i sl. Prostoria nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja korisnicima mrežne stranice Prostorie može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja iste. Također, Prostoria nije odgovorna pojedinom korisniku mrežne stranice Prostorie za bilo kakvo eventualno uvredljivo i / ili neprikladno ponašanje ili komentare ostalih korisnika mrežne stranice Prostorie.