Prostoria
Platov International Airport

Platov International Airport

Rostow am Don, Russland

Entwurf: Platov International Airport, domestic business class lounge, 2018
Architekten: Nefa Architects, chief architect: Dmitry Ovcharov, authors team: Dmitry Ovcharov, Elena Mertsalova, architects: Elena Mertsalova, Maria 
Foto: Ilya Ivanov

Galerie

Verwendete Produkte